Otváracie hodiny:

Pondelok

     

9:00 hod

  

-

  

18:00 hod

Utorok

 

9:00 hod

 

-

 

18:00 hod

Streda

 

9:00 hod

 

-

 

18:00 hod

Štvrtok

 

9:00 hod

 

-

 

18:00 hod

Piatok

 

9:00 hod

 

-

 

18:00 hod

Sobota

 

9:00 hod

     

12:00 hod

Kontakt: 

Tel.:

     

 

E-mail:

 

 

web:

 

 

Popis: